Fellesgjeld – Alt du må vite

Fellesgjeld

Å kjøpe bolig med fellesgjeld kan virke komplekst og forvirrende. Fellesgjeld er den gjelden et borettslag, sameie eller boligaksjeselskap har tatt opp for å dekke kostnader ved boligbygget.

Denne guiden vil belyse hva fellesgjeld er, hvordan den fungerer, og gi gode råd om nedbetaling og håndtering av fellesutgifter. Fortsett å lese for å dykke dypere inn i verdenen av fellesgjeld!

Nøkkelpunkter

 • Fellesgjeld er det borettslaget eller sameiet skylder, og denne gjelden betales av beboerne.
 • Det er viktig å undersøke fellesgjelden nøye før du kjøper en bolig.
 • Fellesutgifter dekker felles kostnader som forsikring, strøm og vedlikehold.
 • Metoden for nedbetaling av fellesgjeld kan variere, noen borettslag tillater individuell nedbetaling.

Hva er fellesgjeld?

Fellesgjeld betegner gjelden borettslaget, sameiet eller boligaksjeselskapet har påtatt seg for å dekke kostnadene knyttet til boligbygget. Dette omfatter alt fra byggekostnader til vedlikeholdsarbeider og opparbeidelse av uteareal.

Når du kjøper en andelsleilighet i et borettslag, tar du over ansvaret for å betale din del av renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld. Dette er en viktig del av de totale kostnadene ved å kjøpe en bolig.

Fordelingen av fellesgjelden skjer basert på størrelsen på leilighetene i borettslaget. Større leiligheter vil vanligvis ha en høyere andel av fellesgjelden enn mindre leiligheter.

Det vil si at dersom du eier en stor leilighet, vil du trolig måtte betale mer i fellesgjeld enn eieren av en mindre leilighet i samme borettslag. Dette er en faktor som kan påvirke hvor attraktiv en bolig er på markedet.

Forskjellen mellom fellesgjeld og felleskostnader

Fellesgjeld og felleskostnader er to ulike økonomiske begreper knyttet til borettslag og sameie. Fellesgjeld er gjelden som boligbygget har tatt opp for å dekke kostnader som for eksempel byggeprosjekter eller store vedlikeholdsarbeider.

Denne gjelden betales ned over tid av de som bor i bygget, basert på størrelsen på deres leilighet. Når du kjøper en bolig i et borettslag, blir du ansvarlig for din andel av renter og avdrag på denne fellesgjelden.

Det er viktig å være klar over hvilken del av prisen som utgjør fellesgjeld. På den andre siden er felleskostnader de månedlige utgiftene hver beboer må betale. Dette kan inkludere alt fra vaktmestertjenester, forsikringer, kommunale avgifter, opparbeidelse av uteareal, og strøm i fellesområder.

Felleskostnadene vil variere basert på hva som er inkludert i de forskjellige postene, og hvor mange som deler på utgiftene.

Borettslag, felleskostnader, IN-ordning: Viktige begreper

Forståelsen av begrepene borettslag, felleskostnader og IN-ordning er essensielt for å håndtere fellesgjeld. Utforsk mer for å få inngående kunnskap om disse viktige begrepene.

Individuell nedbetaling gjennom IN-ordning

IN-ordning er en spesifikk strategi for å håndtere fellesgjeld i et borettslag. Denne ordningen gir hver enkelt beboer mulighet til å betale sin del av fellesgjelden direkte til banken.

Dette gir deg økt kontroll over din egen nedbetaling og dine egne rentekostnader. Gjennom IN-ordning kan du tilpasse nedbetalingen etter din egen økonomiske situasjon. Kanskje ønsker du å betale mer enn minimumsbeløpet hver måned for å komme raskere ut av gjelden, eller kanskje du ønsker å redusere de månedlige utgiftene dine ved å forhandle frem bedre rentebetingelser med banken.

Styret i borettslaget har det endelige ordet når det gjelder beslutningen om å innføre IN-ordning, så det kan være lurt å diskutere dette med dem hvis du mener det ville være hensiktsmessig for din boligsituasjon.

Fellesutgifter – hva dekker de?

Fellesutgifter i et borettslag eller sameie dekker utgifter til felleskostnader som forsikring, strøm og vedlikehold. Det er viktig å huske at disse utgiftene varierer fra boligselskap til boligselskap, avhengig av hvilke tjenester og fasiliteter som er inkludert.

Noen borettslag inkluderer også kostnader til vaktmestertjenester, kabel-TV, kommunale avgifter, og opparbeidelse av uteareal i fellesutgiftene. Sjekk derfor alltid hva fellesutgiftene inkluderer før du kjøper en bolig i et borettslag eller sameie.

Borettslag vs. sameie

Borettslag og sameie er to forskjellige organisasjonsformer for eiendom. Her er noen av de viktigste forskjellene mellom dem.

BorettslagSameie
I et borettslag eier man en andel i et borettslag. Man har bruksrett til en bestemt bolig i borettslaget, men man eier ikke selve boligen.I et sameie eier man en bestemt andel av eiendommen. Denne andelen gir brukerrett til en bestemt del av eiendommen, oftest en leilighet.
Borettslag kan ta opp fellesgjeld for å dekke større vedlikeholdsoppgaver eller oppgraderinger. Alle andelshaverne er ansvarlig for å betale sin del av denne gjelden gjennom månedlige innbetalinger.I et sameie kan hver enkelt eier ta opp individuelle lån for å finansiere egen andel av større vedlikeholdsoppgaver eller oppgraderinger. Det er opp til hver enkelt eier å finansiere sin andel.
Når man kjøper en andel i et borettslag, overtar man også en del av borettslagets fellesgjeld. Det er derfor viktig å undersøke størrelsen på denne gjelden før man kjøper.Når man kjøper en andel i et sameie, overtar man ikke noen fellesgjeld fra sameiet. Det er likevel viktig å undersøke om det er planlagt større vedlikeholdsoppgaver som kan føre til økte kostnader i fremtiden.

Kjøpe bolig med fellesgjeld?

Når du vurderer å kjøpe en bolig med fellesgjeld, er det viktig å undersøke om borettslaget har en sikringsordning.

Finn ut om borettslaget har en sikringsordning

Sikringsordninger kan gi ekstra trygghet ved boligkjøp i borettslag. For å sjekke om borettslaget har en slik ordning, finnes det flere trinn du som boligkjøper kan ta:

 1. Kontakt styrelederen i borettslaget.
 2. Be om informasjon om eventuelle sikringsordninger.
 3. Få klarhet i hva sikringsordningen dekker og hvilke vilkår som gjelder.
 4. Sjekk hvor mange år ordningen varer og hva som skjer når den utløper.
 5. Husk at ikke alle borettslag har en slik ordning.

Finn ut hva som ligger bak høy fellesgjeld

Å forstå bakgrunnen for høy fellesgjeld kan være avgjørende når du vurderer å kjøpe en bolig i et borettslag eller sameie. Her er noen nyttige trinn for å avdekke hva som ligger bak høy fellesgjeld:

 1. Be om en kopi av bygge- og finansieringsplanen: Denne dokumentasjonen gir innsikt i hvorfor fellesgjelden ble pådratt og hvordan nedbetalingen er planlagt.
 2. Undersøk tidligere generalforsamlinger: Rapporter fra disse møtene kan gi informasjon om større vedlikeholdsarbeider eller oppgraderinger, som potensielt har økt fellesgjelden.
 3. Snakk med eiendomsmeglere: De kan gi verdifull informasjon om fellesgjelden, da de ofte har detaljert kunnskap om boligmarkedet.
 4. Sjekk historiske kostnader: Hvis det har vært betydelige økninger i fellesutgifter, kan dette være et tegn på at den høye gjelden skyldes nødvendige vedlikeholdsoppgaver.
 5. Vurder borettslagets sikringsfond: Dette fondet skal sikre beboerne mot økte kostnader knyttet til fellesgjeld. En godt finansiert sikringsfond kan indikere solid håndtering av fellesgjeld.
 6. Konsulter en uavhengig finansiell rådgiver: De vil kunne hjelpe deg med å tolke dataene og gi råd basert på dine personlige økonomiske forhold.

Mistenkelig lave fellesutgifter

Lave fellesutgifter kan virke tiltrekkende for en potensiell boligkjøper, men disse kan ofte være mistenkelige. Det kan bety at borettslaget ikke har et tilstrekkelig budsjett for vedlikehold av bygningsmassen, opparbeidelse av uteareal eller viktige tjenester som forsikringer og vaktmestertjenester.

I slike situasjoner er det stor sannsynlighet for at fellesutgiftene vil øke i fremtiden når uforutsette kostnader oppstår. Derfor er det viktig å være grundig i egen undersøkelse og kritisk til lave fellesutgifter.

En lav fellesgjeld og billige fellesutgifter kan fort bli dyre om borettslaget må ta opp lån for store vedlikeholdsarbeider. Før du foretar et boligkjøp, er det alltid lurt å sjekke hva fellesutgiftene inkluderer og om borettslaget har en sikringsordning.

Hvordan sjekke fellesgjeld?

Det er flere trinn du kan følge for å sjekke fellesgjeld:

 1. Begynn med å undersøke selve boligannonsen. Fellesgjelden skal fremgå av den.
 2. Videre kan prospektet gi mer detaljer om fellesgjelden og hvordan den er satt opp.
 3. For dybdeinformasjon, be om å få se borettslagets regnskap og budsjett.
 4. Spør eiendomsmegleren om det finnes en individuell nedbetalingsordning (IN – ordning).
 5. Sjekk om det er noen planlagte vedlikeholdsprosjekter som kan påvirke fellesgjelden i fremtiden.
 6. Husk at ved kjøp av bolig overtas ansvaret for å betale egen andel av renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld.
 7. Vurder å snakke med en uavhengig økonomisk rådgiver for å forstå fullt ut hva fellesgjelden vil bety for din økonomi.

Bør man betale ned fellesgjelden?

Å betale ned fellesgjelden kan være en smart strategi for noen boligkjøpere. Dette kan potensielt redusere de månedlige felleskostnadene og gir mer økonomisk frihet. Imidlertid er det ikke alltid like lett å si om dette er det beste alternativet for alle.

Dette er fordi det avhenger av flere faktorer, som renten på fellesgjelden, din personlige økonomiske situasjon og borettslagets økonomiske helse.

Fellesgjelden er ofte et lån tatt opp av borettslaget som hver andelseier er ansvarlig for å betale en del av. Hvis fellesgjelden har en lav rente, kan det være mer økonomisk fordelaktig å ikke betale den ned raskt, men heller investere pengene andre steder.

På den andre siden, hvis renten er høy og du har ekstra penger tilgjengelig, kan det være lurt å betale ned fellesgjelden raskere. Vurder alltid dine egne økonomiske forhold før du tar en beslutning om å betale ned fellesgjelden.

Ulemper med IN-ordning

Individuell nedbetaling, kjent som IN-ordning, kan føre til økonomisk stress for boligeiere. Det skjer vanligvis når boligeiere ikke har tilstrekkelig med penger til å betale både for eget lån og fellesgjelden.

Dette kan på sikt resultere i høyere felleskostnader, noe som kan være vanskelig å håndtere for mange.

Det er også viktig å merke seg at borettslagets vedlikehold påvirker fellesgjelden. Dersom vedlikeholdet er mangelfullt, kan det føre til at fellesgjelden øker. I disse tilfellene bør man nøye undersøke årsaken til fellesgjelden og hvilken nedbetalingsplan borettslaget har lagt.

Manglende vedlikehold kan også indikere at boligen ikke er så attraktiv som den først kan virke, spesielt hvis de estimerte felleskostnadene virker mistenkelig lave.

Hva er sikringsfond?

Et sikringsfond er en ordning som borettslag kan bli medlem av for å beskytte seg mot økonomisk risiko. Dette inkluderer risiko knyttet til felleskostnader og fellesgjeld. Medlemskap i et sikringsfond kan hindre at beboere eller sameiere blir belastet med kostnader som følge av manglende betaling fra andre.

Dette gir dermed en økonomisk sikkerhet for samtlige beboere.

Fondet kan også sikre borettslagets økonomi ved større vedlikeholdsarbeider og oppgraderinger. Sikringsfond finnes i ulike former i Norge, noe er organisert som private selskap, mens andre er non-profit organisasjoner.

Borettslaget må betale en årlig medlemskontingent for å bli medlem av et sikringsfond, hvor beløpet vil variere basert på størrelsen på borettslaget og andre økonomiske risikofaktorer.

Sikringsfondets funksjon er å beskytte beboerne i borettslaget mot å måtte betale for naboens felleskostnader hvis vedkommende ikke kan betale. Dette gir en ekstra trygghet for beboerne, og bidrar til å opprettholde et stabilt økonomisk miljø innad i borettslaget.

Konklusjon

Å forstå fellesgjeld og fellesutgifter er avgjørende når du kjøper bolig. Gjør alltid grundige undersøkelser om borettslagets økonomiske situasjon, høy fellesgjeld kan være et rødt flagg.

Din økonomiske sikkerhet avhenger av en klar forståelse av disse begrepene. Ta ansvarlige beslutninger og lykke til med ditt boligkjøp!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *